Nieuws

Nieuwe polderarchitect Midden-Delfland

Nieuwe polderarchitect Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland heeft Ben Kuipers per 1 maart 2021 benoemd tot nieuwe polderarchitect. Hij neemt het stokje over van Jandirk Hoekstra. Als polderarchitect in Midden-Delfland zorgt hij ervoor dat de kwaliteiten van het gebied richtinggevend worden én...

Molens en zonnevelden in de polder

Molens en zonnevelden in de polder

Ben Kuipers vraagt aandacht voor het gemeentegrens overschrijdende karakter en verschillen in 'laadvermogen' tussen verschillende landschappelijke eenheden. link naar artikel in Ronde Venen

Projecten

 • Alle
  Elk project heeft een unieke opgave, locatie en opdrachtgever. Ieder project wordt dan ook gekenmerkt door maatgesneden ontwerpen en ontwerpprocessen. Uiteraard zijn er wel vergelijkbare opgaven te onderscheiden. Met de knoppen kunnen projecten worden geselecteerd die oplossingen bieden voor vergelijkbare opgaven.
 • Ontwerpbegeleiding

  Minstens zo belangrijk als een goed ontwerp is het proces om tot een goed ontwerp te komen. Van het scherp formuleren van de opgave, het selecteren van de geschikte partijen en het organiseren van de participatie van stakeholders en bevolking tot kwaliteistborging door het begeleiden van ontwerpprocessen door supervisie.

 • Natuur & landschap

  Ontwerpen aan het landschap heeft altijd relatie met de grotere schaal en de langere termijn. Het gaat daarbij minder om ‘design’ en meer om het creëren van de juiste condities waarin landschapsvormende processen hun werk kunnen doen. Het resultaat is een levend landschap, waarin de natuur vitaal is, de waterhuishouding op orde is en de verschillende functies zoals landbouw, recreatie, bosbouw of energie opwekking worden gefaciliteerd. Met een schoonheid die geworteld is in het verleden en ruimte biedt voor de toekomst.

 • Erfgoed

  Het omgaan met het verleden is een constante factor bij het ontwerpen aan een nieuwe toekomst. Het beleefbaar maken van het verhaal dat een locatie of gebied te vertellen heeft staat daarbij centraal. Echter zonder de ontwikkeling te bevriezen. Erfgoed moet levend blijven, nieuwe verhalen moeten kunnen worden toegevoegd. Met respect voor wat voorgangers ons overdragen en met het vertrouwen dat wij daar op kunnen voortbouwen met de middelen van deze tijd.

 • Openbare ruimte

  Het publieke domein waarin zich het maatschappelijk verkeer tussen mensen afspeelt verdient een zorgvuldige aanpak. Met aandacht voor het unieke waarin de locatie zich onderscheidt en het grotere geheel waar het deel van uitmaakt. Publiek domein biedt ruimte voor voorziene en onvoorziene activiteiten, naast en door elkaar. Organiseert en faciliteert gebruik zonder de ruimte strikt te scheiden in subdomeinen of groepen uit te sluiten. Design is daarbij middel en geen doel op zich. Eenvoud en vanzelfsprekend waar dat goed genoeg is en bijzonder of spectaculair waar nodig. En altijd goed beheerbaar.

 • Visie & beleid

  Een heldere visie is een krachtig middel om richting te geven aan ontwikkelingen. Om als kompas te fungeren is een precies en specifiek inzet van woord en beeld noodzakelijk. Ruimtelijke beleidsplannen geven de instrumenten en strategieën aan om de visie te realiseren.

 • Gebiedsontwikkeling

  Het sturen van de ontwikkeling van een locatie of gebied vraagt om ingrepen van verschillende aard, waarmee de juiste condities worden gecreëerd. Soms heel precies en gericht, vooral voor de ingrepen op korte termijn. Soms globaler en flexibel ruimte latend waar het de langere termijn betreft. Maar altijd vanuit een inspirerend en aanlokkelijk perspectief op een nieuw samenhangend geheel, in aansluiting op de tijd en de omgeving.

 • Infrastructuur

  Infrastructuur vormt de bloedsomloop van onze samenleving. Ontwerp is erop gericht dat het blijft stromen. Maar ook dat het onderdeel uitmaakt van het weefsel, de omgeving waarin het is ingebed. Met aandacht voor de beleving van zowel de reiziger als voor het verblijfsklimaat en uitzicht rond de infrastructuur. Met een goede balans tussen de verschillende schalen en soorten weggebruikers.

 • Tuinen

  Elk project heeft een unieke opgave, locatie en opdrachtgever. Ieder project wordt dan ook gekenmerkt door maatgesneden ontwerpen en ontwerpprocessen. Uiteraard zijn er wel vergelijkbare opgaven te onderscheiden. Met de knoppen kunnen projecten worden geselecteerd die oplossingen bieden voor vergelijkbare opgaven.


  Ontwerpbegeleiding

  Naast het leveren van maatwerk ontwerpen en adviezen is Ben Kuipers ook beschikbaar voor het begeleiden van ontwerpprocessen binnen uw organisatie. Voor enkele uren tot enkele dagen per week, voor een aantal weken tot enkele jaren worden ontwerpprocessen ondersteund. Daarbij worden zelfstandig – in samenwerking met medewerkers van de opdrachtgever – ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd zoals:

  • Het ontwikkelen van beleid en voorbereiden en begeleiden van bestuurlijke besluitvorming.
  • Het opstellen van programma’s, formuleren van opdrachten, selecteren en begeleiden van externe ontwerpbureaus en beoordelen van producten.
  • Intern afstemmen met verschillende disciplines.
  • Als supervisor stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische ontwerpprocessen begeleiden en kwaliteit bewaken.
  • Begeleiden van ontwerpateliers
  • Verkenningen uitvoeren, presenteren en publiceren.
  • Kennisontwikkeling en kennisoverdracht organiseren.
  • Organiseren en begeleiden van ontwerpcompetities en jureren van resultaten.
  • Alle
   Elk project heeft een unieke opgave, locatie en opdrachtgever. Ieder project wordt dan ook gekenmerkt door maatgesneden ontwerpen en ontwerpprocessen. Uiteraard zijn er wel vergelijkbare opgaven te onderscheiden. Met de knoppen kunnen projecten worden geselecteerd die oplossingen bieden voor vergelijkbare opgaven.
  • Ontwerpbegeleiding

   Minstens zo belangrijk als een goed ontwerp is het proces om tot een goed ontwerp te komen. Van het scherp formuleren van de opgave, het selecteren van de geschikte partijen en het organiseren van de participatie van stakeholders en bevolking tot kwaliteistborging door het begeleiden van ontwerpprocessen door supervisie.


   ir. Ben Kuipers landschapsarchitect

   Vorm geven aan de ruimte waarin wij leven is mijn passie. Het is al ruim 30 jaar mijn missie om bij te dragen aan een levend landschap en leefbare steden als publiek domein,. Met mensen, voor mensen. Flexibel en gericht op ontwikkeling in de tijd.

   Ik ben opgegroeid aan de kust. Het Noordzeestrand is voor mij het ultieme ontwerp. Alleen water en zand, in steeds wisselende combinaties en nooit hetzelfde. Het is een toonbeeld van kracht en eenvoud maar ook groots én subtiel. Die prachtige kust daagt de bezoeker uit én laat hem vrij en is in alle aspecten een levend landschap. Daarmee is het voor mij een bron van inspiratie in mijn werk.

   Ik werk graag voor mensen en organisaties die iets eigens willen met hun ruimte. Daarbij ga ik met een scherp analytisch vermogen op zoek naar de vraag achter de vraag en naar de eigenheid en de verhalen van die ruimte. Onderzoekend ontwerpen is mijn stijl en dat doe ik vragend en luisterend. Vanuit overzicht over het geheel en met oog voor de cruciale details kom ik tot op maat gesneden krachtige ontwerpen en adviezen.

   Ik werk graag samen met mensen in een teamverband waarin elk talent tot zijn recht komt en bijdraagt aan het resultaat. Als supervisor of voortrekker die de regie voert maar ook als teamlid, dienstbaar aan het groepsresultaat. Altijd enthousiast en inspirerend, vanuit ruim 30 jaar professionele ervaring maar ook doelgericht en daadkrachtig.

   download cv Ben Kuipers

   Werkwijze

   Bureau Ben Kuipers landschapsarchitect is een netwerkbureau. Het maken van ruimtelijke plannen is immers teamwerk. Ben Kuipers stelt voor elke opdracht een team samen van deskundigen uit zijn uitgebreide netwerk van ervaren en gedreven vakspecialisten. Hierdoor is elk team op maat gesneden en is up-to-date kennis en ervaring beschikbaar op verschillende vakgebieden. De continuïteit is gewaarborgd door de mogelijkheid van onderlinge waarneming. Als netwerkbureau voert Ben Kuipers zowel als hoofdaannemer de regie of neemt hij deel als lid in ontwerpteams.

   Om tot goede resultaten te komen krijgt zowel het ontwerp zelf als het proces om tot een ontwerp en tot uitvoering te komen de volle aandacht. Door het inzetten van interactieve werkvormen als workshops en ateliers wordt bij het maken van ontwerpen door participatie van zowel belangengroepen en bewoners als ambtelijke medewerkers aanwezige kennis en ervaring optimaal benut. Dit komt zowel de kwaliteit van het plan als het draagvlak ten goede.

   Naast een krachtig ontwerp worden ook heldere teksten en beleidsdocumenten en overtuigende presentaties geleverd. De werkzaamheden kunnen bestaan uit zowel het in opdracht vervaardigen van ontwerpen als het begeleiden en ondersteunen van ontwerpprocessen.

   Communicatie is bij ontwerpprocessen de smeerolie die ervoor zorgt dat het proces niet stokt. Naast krachtige beeldende middelen, infographics en audiovisuele media wordt ook een compact en toegankelijk taalgebruik nagestreefd. Internet en social media worden waar nodig ingezet bij planprocessen. Naast deze formele communicatiemiddelen krijgt de informele persoonlijke communicatie met burgers, bestuurders en collega’s alle aandacht die het verdient.

   Ben Kuipers opereert ook ‘in company’. Voor enkele uren tot enkele dagen per week, voor een aantal weken tot enkele jaren kunnen desgewenst ontwerpprocessen worden ondersteund. Daarbij worden zelfstandig – in samenwerking met medewerkers van de opdrachtgever – ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd.

   Werkveld

   Het werkveld van bureau Ben Kuipers landschapsarchitect beslaat ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in brede zin:

   • Van strategie met structuurvisie en ontwerpverkenning tot realisatie met uitvoeringsgerichte detailontwerpen. Van concept tot realisatie, van droom tot daad.
   • Van kleinschalige stedelijke buitenruimte tot grootschalige landschappelijke opgaven, van dorpsplein tot regionaal ontwikkelingsplan.
   • Van ontwerp tot procesbegeleiding en kwaliteitsborging.
   • Van uitvoerend tot beschouwend en inspirerend door publicaties, lezingen en onderwijstaken.
   • Ruimtelijke opgaven op gebied van recreatie, ecologie, erfgoed, infrastructuur, waterhuishouding, transformatie , herbestemming en (stedenbouwkundige) gebiedsontwikkeling.
   • Van tijdelijke ingrepen voor de korte termijn tot lange termijn ontwikkelingsplannen met aandacht voor exploitatie en beheer.
   • Van het vorm geven aan een uitgewerkt ruimtelijk programma tot het verkennen van potenties van gebieden door het uitvoeren van quick scans en opstellen van scenario’s en ruimtelijke programmering.

   Opdrachtgevers zijn rijks- provinciale en lokale overheden, non-profit organisaties en commerciële bedrijven.

   Opdrachtgevers

   Contact


    

   Bezoekadres

   Hoefijzersteeg 6
   2611 NP Delft

   Postadres

   Hoefijzersteeg 9
   2611 NP Delft

   Ben Kuipers Landschapsarchitect

   Share This