Het Nieuwe Water

Masterplan Poelzone Westland
  • Westland
  • Jaar: 2006 – 2008
  • Opdracht: ONW
  • Met: Robert Schütte

Slim combineren van waterberging, natuur, recreatie en wonen

Het Westland is door het grote oppervlakte glastuinbouw zeer gevoelig voor wateroverlast door piekbuien. Reden voor het Hoogheemraadschap om een peikberging van 75.000 m3 water aan te leggen in de laag gelegen Poelpolder. Deze polder van 60 hectare wordt aangekocht om daar een park in te maken van 7,5 ha. Dit park zou eens in de 15 jaar onderwater lopen. aanvullend en ter dekking van kosten moeten 1200 woningen worden gebouwd, recreatieruimte worden geboden en een ecologische verbinding gemaakt.

Het ontwerpteam van Ben Kuipers en Robert Schütte ontwikkelde als alternatief een masterplan, waarin de waterberging wordt gerealiseerd door de polder onder water te zetten. Met een plas van 20 ha wordt een zelfde piekwaterbergingscapaciteit, terwijl door deze aanpak bovendien de waterberging altijd beschikbaar is en een groot deel ontpolderd wordt, waardoor de lasten voor onderhoud van kaden verminderen en meer mogelijkheden ontstaan voor natuurontwikkeling, recreatie en wonen aan bevaarbaar water. Het masterplan is vervolgens uitgewerkt voor een deelgebied, dat als compact ‘vestingstadje’ met grachten zou worden ontwikkeld (met daarin opgenomen een oude tankgracht als groenzone). Het masterplan is doorgerekend en in een bestemmingsplan vastgelegd. Door de vastgoedcrisis is de realisatie opgehouden, waarna het Hoogheemraadschap zijn ambities strek terugschroefde. Het plan is gepresenteerd op het IFLA congres van 2009.

pdf english summary masterplan

pdf samenvatting masterplan

Share This