Jetra Farm

Natuurontwikkelingsplan
  • Krimpenerwaard
  • Jaar: 2008 – 2010
  • Opdracht: R. Rijntjes

Graven en grazen maakt nieuwe natuur

In opdracht van een particulier grondeigenaar is een ontwerp gemaakt voor de omzetting van circa 5 hectare weiland aan de Lekdijk tot een gebied met hoge natuurwaarden, als onderdeel van het Veenweidepact Krimpenerwaard. Het ontwerp gaat uit van een driedeling: een ‘boerentuin’ op het erf rond de boerderij, een groot middendeel als kruiden- en faunarijk grasland dat wordt begraasd door oerrunderen en een vochtig hooiland op het eind van de kavel, waar ook ruimte is voor opslag van houtige gewas. De natuurontwikkeling wordt op gang gezet door een aanpassing van het waterbeheer en uitgraven van watergangen.

pdf natuurontwikkelingsplan Jetra Farm

Share This