Airport Garden City

Ontwikkelstrategie en beeldkwaliteitsplan voor een werklandschap
  • Lelystad
  • Jaar: 2010-2011
  • Opdracht: OMALA NV
  • Met: Güller Güller architecture urbanism

Kaders voor co-creatie met pioniers in de polder

Voor de ontwikkeling van circa 600 hectare werklandschap tussen Lelystad Airport en de A6 is in samenwerking met een regionale groep stakeholders een masterplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld. De upgrading van Lelystad Airport vormt de motor voor nieuwe werkgelegenheid. De ontwikkeling zal gedurende een langere periode plaatsvinden door samenwerking met ‘co-creatoren’. Het plan biedt daartoe zowel de benodigde sturing als flexibiliteit. Richtinggevend principe is het benutten van de pioniersgeest in de IJsselmeerpolders voor het maken van een levendig werklandschap. Daarbij worden hoge ambities gesteld ten aanzien van duurzaamheid en verweving met het landschap. Om zowel duurzaamheid als eigenheid (de pioniersgeest) te bereiken wordt gestimuleerd zoveel mogelijk houtbouw in te zetten als bouwmethode. Het gebied is onderverdeeld in deelgebieden met verschillende ontwikkelingsperspectieven: een bedrijvenbos langs de A6, een parklandschap grenzend aan de Airport en daartussen innovatief agrarisch productiegebied. De Strip is de schakel die de deelgebieden verbindt. Per deelgebied zijn richtinggevende kaders opgesteld voor zowel de bebouwing als de openbare ruimte.

De ontwikkeling van het gebied geschiedt in co-creatie. Op basis van het beeldkwaliteitsplan begeleidt Ben Kuipers als supervisor de verdere planontwikkeling.

pdf poster plankaart

pdf plantoelichting Airport Garden City

 

Share This