Agrarisch wegennet rivierenland

Inspiratieboek
  • Regio Rivierenland
  • Jaar: 2015 – 2016
  • Opdracht: Fruitpact
  • Met: Jos van de Lindenloof

Naar een evenwicht tussen landschapskwaliteit en bedrijvigheid

Fruitpact heeft opdracht gegeven voor een verkenning naar de mogelijkheden om de infrastructuur en de agrarische bedrijvigheid in het algemeen en die van de fruitteelt in het bijzonder beter op elkaar af te stemmen. Vanuit de overtuiging dat een goede ontsluiting een basisvoorwaarde is voor een gezonde vitale bedrijfstak, maar ook dat een aantrekkelijk en veilig buitengebied van belang is voor de gehele regio.Deze verkenning heeft de vorm gekregen van een inspiratieboek. Dit boek is bedoeld om de discussie binnen de sector en van de sector met zijn partners in de regio te voeden met constructieve voorbeelden.

Het boek biedt een visie ‘wegen naar de toekomst’ op de belangrijkste keuzes waar de afstemming agrarische
teelt en infrastructuur voor staat, onderbouwd vanuit een analyse van de huidige situatie van de infrastructuur en
de ontwikkelingen.Gestreefd wordt naar een verdeling van bedrijfsvormen die is gebaseerd op optimaal gebruik van de kwaliteit van het landschap voor verschillende doeleinden en van de ontsluitingsstructuur. Waarbij ook rekening wordt gehouden met natuur en recreatie als gebruiksvormen.

Het boek bevat tevens een overzicht van optimalisatiemogelijkheden van de verschillende onderdelen van het wegennet. Dit inspiratieboek is tot stand gekomen door de inbreng van vertegenwoordigers van de
fruitcluster en van de gemeenten die zijn verenigd in het samenwerkingsverband Rivierenland.

 

Share This