Werkwijze

Bureau Ben Kuipers landschapsbureau is een netwerkbureau. Het maken van ruimtelijke plannen is immers teamwerk. Ben Kuipers stelt voor elke opdracht een team samen van deskundigen uit zijn uitgebreide netwerk van ervaren en gedreven vakspecialisten. Hierdoor is elk team op maat gesneden en is up-to-date kennis en ervaring beschikbaar op verschillende vakgebieden. De continuïteit is gewaarborgd door de mogelijkheid van onderlinge waarneming. Als netwerkbureau voert Ben Kuipers zowel als hoofdaannemer de regie of neemt hij deel als lid in ontwerpteams.

Om tot goede resultaten te komen krijgt zowel het ontwerp zelf als het proces om tot een ontwerp en tot uitvoering te komen de volle aandacht. Door het inzetten van interactieve werkvormen als workshops en ateliers wordt bij het maken van ontwerpen door participatie van zowel belangengroepen en bewoners als ambtelijke medewerkers aanwezige kennis en ervaring optimaal benut. Dit komt zowel de kwaliteit van het plan als het draagvlak ten goede.

Naast een krachtig ontwerp worden ook heldere teksten en beleidsdocumenten en overtuigende presentaties geleverd. De werkzaamheden kunnen bestaan uit zowel het in opdracht vervaardigen van ontwerpen als het begeleiden en ondersteunen van ontwerpprocessen.

Communicatie is bij ontwerpprocessen de smeerolie die ervoor zorgt dat het proces niet stokt. Naast krachtige beeldende middelen, infographics en audiovisuele media wordt ook een compact en toegankelijk taalgebruik nagestreefd. Internet en social media worden waar nodig ingezet bij planprocessen. Naast deze formele communicatiemiddelen krijgt de informele persoonlijke communicatie met burgers, bestuurders en collega’s alle aandacht die het verdient.

Ben Kuipers opereert ook ‘in company’. Voor enkele uren tot enkele dagen per week, voor een aantal weken tot enkele jaren kunnen desgewenst ontwerpprocessen worden ondersteund. Daarbij worden zelfstandig – in samenwerking met medewerkers van de opdrachtgever – ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd.

Werkveld

Het werkveld van bureau Ben Kuipers landschapsarchitect beslaat ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in brede zin:

  • Van strategie met structuurvisie en ontwerpverkenning tot realisatie met uitvoeringsgerichte detailontwerpen. Van concept tot realisatie, van droom tot daad.
  • Van kleinschalige stedelijke buitenruimte tot grootschalige landschappelijke opgaven, van dorpsplein tot regionaal ontwikkelingsplan.
  • Van ontwerp tot procesbegeleiding en kwaliteitsborging.
  • Van uitvoerend tot beschouwend en inspirerend door publicaties, lezingen en onderwijstaken.
  • Ruimtelijke opgaven op gebied van recreatie, ecologie, erfgoed, infrastructuur, waterhuishouding, transformatie , herbestemming en (stedenbouwkundige) gebiedsontwikkeling.
  • Van tijdelijke ingrepen voor de korte termijn tot lange termijn ontwikkelingsplannen met aandacht voor exploitatie en beheer.
  • Van het vorm geven aan een uitgewerkt ruimtelijk programma tot het verkennen van potenties van gebieden door het uitvoeren van quick scans en opstellen van scenario’s en ruimtelijke programmering.

Opdrachtgevers zijn rijks- provinciale en lokale overheden, non-profit organisaties en commerciële bedrijven.

Contact


 

Bezoekadres

Hoefijzersteeg 6
2611 NP Delft

Postadres

Hoefijzersteeg 9
2611 NP Delft

Ben Kuipers Landschapsarchitect

Share This