Bedrijfsprofiel

Ir. Ben Kuipers landschapsarchitect
Strategie, ontwerp en advies voor stad en land

Visieontwikkeling en ontwerp voor stad en land vanuit een rijke ervaring bij overheden en bureaus in inhoud en proces. Werkgebied waar landschaps-architectuur en stedenbouw in elkaar overgaan. Van strategie tot realisatie. Consistentie van structuurplan tot uitvoeringsdetail. Droom en daad verenigd in een plan. Netwerkbureau; inzetbaar voor volledig ontwerpproces tot een specifieke rol in een fase van het proces. Opererend in verschillende samenwerkingsverbanden, zowel extern als in company.

Werkterrein en werkwijze

Ontwerp en proces

Om tot goede resultaten te komen krijgt zowel het ontwerp zelf als het proces om tot een ontwerp en tot uitvoering te komen de volle aandacht. Workshops worden ingezet om partijen te betrekken bij het proces. En naast een krachtig ontwerp worden ook heldere teksten en beleidsdocumenten en overtuigende presentaties geleverd. Kunnen luisteren is daarbij minstens zo belangrijk als kunnen overtuigen. De werkzaamheden bestaan zowel uit het in opdracht vervaardigen van ontwerpen als het begeleiden en ondersteunen van ontwerpprocessen.

Stad en land

De ontwerpopgaven begeven zich veelal op het raakvlak van stad en land. Het gebied waar landschapsarchitectuur en stedenbouw elkaar raken. Zowel de stedelijke als landschappelijke thema’s, bebouwing en openbare ruimte krijgen evenwichtige aandacht. Ook aspecten als ecologie, recreatie, wonen en werken worden opgenomen in het ontwerp.

Visie en uitvoering

Visies moeten uitvoerbaar zijn en uitvoeringsplannen moeten op een visie gebaseerd zijn. Om deze reden wordt de gehele range, van structuurplan tot gedetailleerd uitvoeringsplan, bestreken.

Grootschalig en kleinschalig

Om grootschalige gebiedsontwikkelingsprojecten aan te kunnen is het van belang ook te weten wat er op de detailschaal moet gebeuren en andersom kunnen kleinschalige projecten alleen slagen als ze in een groter geheel zijn opgenomen. De planpraktijk bevat dan ook projecten van dorpsplein tot regionaal ontwikkelingsplan

Het werkterrein is ruimtelijke ontwikkeling in brede zin, met de nadruk op het gebied waar landschapsarchitectuur en stedenbouw elkaar overlappen. Visie- en conceptontwikkeling ten behoeve van strategische planvorming is een belangrijk bestanddeel van de praktijk. Uitvoeringsgerichte werkzaamheden zorgen er voor dat de ervaring met realisatie en beheer zorgt voor een gezonde dosis pragmatisme. Ofwel, het werkveld van droom tot daad.

Kenmerkend voor het werkterrein is de grote aandacht die wordt besteed aan het planvormingsproces. Het maken van ruimtelijke plannen is teamwerk. Aandacht voor het proces bepaalt in grote mate het succes van plannen. Deze aandacht komt tot uitdrukking in de wijze waarop het bureau wordt ingeschakeld bij planvormingsprocessen. Naast de gebruikelijke werkwijze, waarbij de productie van een structuurvisie, beleidsplan, stedenbouwkundig plan of inrichtingsplan geheel wordt uitbesteed aan het bureau, wordt het bureau ook ingeschakeld om ‘in company’ werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden varieren van het begeleiden van ontwerpateliers en het voeren van supervisie over stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische projecten tot het intern volledig voorbereiden en begeleiden van opdrachtformulering, bureauselectie, stedenbouwkundige planbegeleiding en planbeoordeling en het voorbereiden van ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming, inclusief presentaties. Uiteraard komt deze aandacht voor het proces ook tot uitdrukking in de wijze plannen worden gemaakt binnen het bureau. Door het inzetten van interactieve werkvormen als workshops en ateliers wordt bij het maken van ontwerpen door participatie van zowel belangengroepen en bewoners als ambtelijke medewerkers aanwezige kennis en ervaring optimaal benut. Dit komt zowel de kwaliteit van het plan als het draagvlak ten goede. Ontwerpkwaliteit ontstaat door maatwerk in de samenwerking. Naast ontwerper opereert het bureau ook als regisseur van het ontwerpproces. Communicatie is bij ontwerpprocessen de smeerolie die ervoor zorgt dat het proces niet stokt. Naast krachtige beeldende middelen die vanzelfsprekend een hoofdrol spelen bij het communiceren over ontwerpen wordt ook een compact en toegankelijk taalgebruik nagestreefd. En naast de formele communicatiemiddelen zoals plankaarten, rapporten en presentaties krijgt de informele communicatie, met name het 1 op 1 contact met burgers, bestuurders en collega’s alle aandacht die het verdient.

Het bureau heeft de ambitie om ook in het voortraject van ontwerpprojecten diensten en expertise aan te kunnen bieden. In de vorm van workshops, verkennende studies en scenario’s worden opdrachtgevers bijgestaan bij het scherp stellen van de opgave, het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden en het eventueel begeleiden van bureauselectie en planbeoordeling. Het zwaartepunt van de inbreng ligt daarbij minder op vormgeving en design en meer op het maken van de juiste keuzes ten aanzien van de hoofdopzet en programmering. Dit is niet alleen van toepassing op grootschalige of abstracte projecten maar (juist) ook voor kleinere concrete projecten.

Het bureau kan opdrachtgevers ook goed van dienst kan zijn bij het snel en helder inzichtelijk krijgen van vraagstukken en mogelijke oplossingen. In de vorm van een quick scan van een gebied of onderwerp wordt dit gerapporteerd. Terreinbezoek en gesprekken met verschillende betrokkenen fungeren als input. Kennis van vergelijkbare situaties in andere gemeenten levert vaak zeer bruikbare referenties.

Share This